Algemeen

 • De Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven (SOK) is een bundeling van genootschapsleden die actief betrokken zijn bij het interessegebied van de onderaardse kalksteengroeven.

 • Niet de SOK maar het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL) is rechtspersoon: het bestuur van de SOK is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van het NHGL

 • Bijgevolg behoeven dit reglement alsmede alle wijzigingen de goedkeuring van het NHGL-bestuur.

 • In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de NHGL.
 • Bestuur

 • Voorzitter (algemene leiding, PR)
 • Secretaris (notulen + besluitenlijst, algemene correspondentie, archief en ledenadministratie)
 • Studiecoördinator (begeleiding van leden bij het doen van onderzoek)
 • Activiteitencoördinator (collectieve begeleiding van leden, organisatie ledenbijeenkomsten, excursies)
 • Coördinator documentatiecentrum (beheer van SOK archief/bibliotheek)
 • Medewerkers

  Het bestuur wordt ondersteund door een groep medewerkers, in aantal onbepaald, die vanwege hun kwaliteiten door het bestuur aanvaard worden ofwel nadat zij daartoe aangezocht zijn ofwel nadat zij zich als zodanig hebben gepresenteerd 1)

  Leden

  Uitgangspunt is: goed contact tussen leden onderling en tussen leden en bestuur 2)

  Ten aanzien van nieuwe leden:
  criteria te stellen aan aspirant-leden bij aanmelding:

  Gedragscode

  Ten aanzien van alle leden geldt de volgende gedragscode welke universeel geldt, d.w.z. in binnen- en buitenland:

  (Maastricht, augustus 1997)
  1)
  Momenteel (augustus 1997) zijn dat: redactie SOK-Mededelingen, Groeveopzichter, technische commissaris, contactpersoon buitenland, beheerders SOK-Groeven, projectleiders ad hoc, lid platform Vereniging Natuurmonumenten.
  2)
  Papieren leden hebben dus geen bestaansrecht.
  3)
  Intussen dient het aspirant-lid bij het bestuur bekend te zijn.
  4)
  Wat zeker niet kan: op natuur,- en/of cultuurhistorisch gevoelige locaties en buitenproportioneel qua afmeting of hoeveelheid.
  5)
  In het geval van een kennelijk prijsgegeven groeve heeft het bestuur geen oordeel. In het geval van een kennelijk niet prijsgegeven groeve ligt dat anders: een afgesloten groeve is taboe en een (even) niet afgesloten groeve van dit type wordt niet betreden.