SOK-Info

In juli 2002 verscheen de honderdste aflevering van de SOK-info en in dat vierenzestig pagina's dikke jubileumnummer werd uitvoerig aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van het blad en alle rubrieken, series en losse artikelen die in de loop van de tijd werden gepubliceerd.

De losse artikelen variëren van een eenvoudig "praatje bij een plaatje" (een oude foto, ansicht of prent) tot serieuze langere artikelen over de meest uiteenlopende groevegerelateerde onderwerpen. Ook verslagen van excursies en vrijwilligersacties vormen een belangrijk deel van de inhoud van de SOK-Info. Tot slot zijn er dan nog de oproepen van leden. Als iemand bijvoorbeeld gegevens zoekt voor een onderzoek, een boek over groeven te koop wil aanbieden, of een onderdeeltje voor zijn zeldzame carbidlamp zoekt, dan plaatst hij een berichtje in het blad. Als het om gegevens voor een onderzoek gaat, kan zo'n oproep wel eens uitgroeien tot een volledig artikel en soms is het antwoord dan ook weer een artikel. Het is zelfs meerdere malen voorgekomen, dat een oproep leidde tot een "ketting" van artikelen van verschillende auteurs die, allen iets interessants over het gevraagde te melden hadden!De SOK-Info is het ledenblad van de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven. Het verschijnt vijfmaal per jaar, voorafgaand aan de tweemaandelijkse ledenavond in het Natuurhistorisch Museum Maastricht.

De eerste SOK-Info verscheen in 1984. De SOK bestond toen al zeven jaar, maar had nog slechts 22 leden. Om bestuurlijke mededelingen door te geven en de leden op te roepen voor bijeenkomsten, werd er een nieuwsbrief uitgegeven, die meestal uit één of twee A4-tjes bestond. De toenmalige redacteur typte altijd: "SOKINFOSOKINFOSOKINFOSOKINFO, enz., enz.." bovenaan de eerste bladzijde en zo kwam het blaadje, dat toen nog onregelmatig verscheen, aan zijn naam.

Inmiddels zijn er al heel wat wisselingen van redacteur geweest en iedere redacteur voegde iets aan de nieuwsbrief toe. In plaats van een briefmodel werd het een boekje, daarna werd de ouderwetse knip- en plakmethode vervangen door opmaak op een computer en vervolgens ontstonden er rubrieken die werden verzorgd door vaste medewerkers. Zo groeide de zakelijke nieuwsbrief langzaam maar zeker uit tot een tijdschriftje van vierentwintig pagina's: een magazine "voor en door de leden".
Want naast de mededelingen van het bestuur en de verslagen van de ledenavond en de bestuursvergadering, kwamen er steeds meer bijdragen van leden. Soms waren dat langer lopende series, zoals "Schatten uit de Berg" (over allerlei kleine vondsten die in groeven werden gedaan) of "Uit de Oude Doos" (over oude krantenknipsels, boekjes en ansichten betreffende de onderaardse groeven). De langstlopende serie is nog steeds prominent in het blad aanwezig en heet "Meet the Underground Press". Hierin worden in het kort berichten over groeven uit kranten en tijdschriften besproken, zodat de leden goed op de hoogte blijven van wat er over hun studieterrein wordt geschreven in de media.

"Bezoekers Opgespoord" is een andere serie, waarvan al zeer veel afleveringen zijn verschenen. In het Zonnebergstelsel in de Sint Pietersberg staan ontelbare namen op de wanden en de auteur van de serie kiest er per artikel één uit en pluist dan de archieven uit om iets over de persoon achter die naam te weten te komen. Uit deze mini onderzoekjes blijkt eens te meer dat de wanden van de onderaardse groeven ware geschiedenisboeken zijn! Het zou te ver voeren om hier alle vaste series de revue te laten passeren, maar één moet - wegens haar zeer bijzondere aard. - toch nog genoemd worden; In iedere SOK-info staat een gedicht over groeven of nauw daarmee samenhangende onderwerpen.

Voor contact met de (tijdelijke) redactie E-mail naar: john.hageman@planet.nl